پاسخ به شبهات دینی _ لطفا آدرس وبلاگتان را جهت دریافت پاسخ ذکر کنید

 سهم الارث زن متوفی

1) اگر تنها وارث متوفی زن باشد. اگر یک زن هست یک چهارم ترکه را ارث می برد و اگر دو زن هست هر کدام یک هشتم ترکه را ارث می برند و اگر سه زن هستند هر کدام یک دوازدهم ترکه را ارث میبرند و اگر چهار زن باشند هر کدام یک شانزدهم ترکه را ارث میبرند

۲) اگر تنها وارث متوفي زن و فرزند (دختر و پسر) باشند. يك هشتم تركه به زن او تعلق مي گيرد و بقيه بين فرزندان او بطوري كه نصيب پسران دو برابر دختران باشد تقسيم مي شود.

۳) اگر تنها وارث متوفي زن و پدر و مادرش باشند. سه دوازدهم تركه به زنش مي رسد. وچهار دوازدهم تركه به مادرش مي رسد و باقي مانده كه پنج دوازدهم هست به پدرش مي رسد.

۴) اگر متوفي زن و فرزند (دختر و پسر) و پدر و مادر داشته باشد. پدر او يك ششم و مادر او نيز يك ششم و زن او يك هشتم از تركه را به ارث مي برند و بقيه بين فرزندان تقسيم مي شود بطوري كه نصيب پسران يا پسر دو برابر دختران يا دختر باشد.

سهم الارث دختر متوفی

1) اگر تنها وارث متوفي دختر او باشد همه تركه به او تعلق مي­گيرد.

2) اگر تنها وارث متوفي چند دختر باشند همه تركه بين آنها به طور مساوي تقسيم مي­شود.

3) اگر تنها وارث متوفي پسران و دختران او باشند همه تركه بين آنها تقسيم مي­شود بطوري كه نصيب پسران دو برابر دختران باشد. در اين مسأله فرقي بين يك يا چند پسر و همچنين يك يا چند دختر نمي­كند و در هر صورت تركه بايد طوري تقسيم شود كه نصيب پسران دو برابر دختران باشد.

4) اگر تنها وارث متوفي چند دختر و مادرش باشند. يك ششم تركه به مادر تعلق مي­گيرد و چهار ششم تركه بين دختران بطور مساوي تقسيم مي­شود. و يك ششم باقي مانده تقسيم بر پنج مي­شود و يك پنجم آن به مادر و چهار پنجم آن بين دختران بطور مساوي تقسيم مي­شود.

5) اگر تنها وارث متوفي يك دختر با پدر و مادرش باشد. يك ششم تركه به پدر و يك ششم به مادر و سه ششم به دختر تعلق ميگيرد و باقي مانده كه يك ششم مي­باشد تقسيم بر پنج مي­شود و يك پنجم آن به پدر و يك پنجم به مادر و سه پنجم به دختر تعلق مي­گيرد.

6) اگر تنها وارث متوفي چند دختر با پدر و مادر متوفي باشند. يك ششم تركه به پدر و يك ششم به مادر و بقيه كه چهار ششم مي­باشد بين دختران به طور مساوي تقسيم مي­شود.

7) اگر تنها وارث متوفي فرزند (دختر و پسر) و زنش باشند. يك هشتم تركه به زن او تعلق مي­گيرد و بقيه بين فرزندان او بطوري كه نصيب پسران دو برابر دختران باشد تقسيم مي­شود.

8) اگر تنها وارث متوفي دختر و پسر و پدر و مادر متوفي باشند. يك ششم تركه به پدر و يك ششم تركه به مادر و بقيه كه چهار ششم مي­باشد بين دختران و پسران تقسيم مي­شود بطوري كه نصيب پسران دو برابر دختران باشد.

9) اگر متوفي فرزند (دختر و پسر) و زن و پدر و مادر داشته باشد. پدر او يك ششم و مادر او نيز يك ششم و زن او يك هشتم از تركه را به ارث مي­برند و بقيه بين فرزندان تقسيم مي­شود به طوري كه نصيب پسران يا پسر دو برابر دختران يا دختر باشد.

سهم الارث مادر متوفی

1) اگر تنها وارث متوفي مادر او باشد همه تركه به مادر او تعلق مي­گيرد.

2) اگر تنها وارث متوفي مادر و پدر او باشند. يك سوم تركه به مادر او و دو سوم تركه به پدرش تعلق مي­گيرد.

3) اگر تنها وارث متوفي مادر و چند دختر باشد. يك ششم تركه به مادر تعلق مي­گيرد و چهار ششم تركه بين دختران بطور مساوي تقسيم مي­شود. و يك ششم باقي مانده تقسيم بر پنج مي­شود و يك پنجم آن به مادر و چهار پنجم آن بين دختران بطور مساوي تقسيم مي­شود.

4) اگر تنها وارث متوفي مادر و پدرش با يك دختر باشند. يك ششم تركه به پدر و يك ششم به مادر و سه ششم به دختر تعلق ميگيرد و باقي مانده كه يك ششم مي­باشد تقسيم بر پنج مي­شود و يك پنجم آن به پدر و يك پنجم به مادر و سه پنجم به دختر تعلق مي­گيرد.

5) اگر تنها وارث متوفي مادر و پدرش با چند دختر باشند. يك ششم تركه به پدر و يك ششم به مادر و بقيه كه چهار ششم مي­باشد بين دختران به طور مساوي تقسيم مي­شود.

6) اگر تنها وارث متوفي مادر و پدر و زنش باشند. سه دوازدهم تركه به زنش مي­رسد. و چهار دوازدهم تركه به مادرش مي­رسد و باقي مانده كه پنج دوازدهم هست به پدرش مي­رسد.

7) اگر تنها وارث متوفي مادر و پدرش با دختر و پسرش باشند. يك ششم تركه به پدر و يك ششم تركه به مادر و بقيه كه چهار ششم مي­باشد بين دختران و پسران تقسيم مي­شود بطوري كه نصيب پسران دو برابر دختران باشد.

8) اگر متوفي مادر و پدر و زن و فرزند (دختر و پسر) داشته باشد. پدر او يك ششم و مادر او نيز يك ششم و زن او يك هشتم از تركه را به ارث مي­برند و بقيه بين فرزندان تقسيم مي­شود به طوري كه نصيب پسران يا پسر دو برابر دختران يا دختر باشد.


برچسب‌ها: ارث
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۸/۰۲/۰۷ساعت 2:53  توسط hpn  |